Działalność

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2016/2017 brało udział w projekcie „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

Cele szczegółowe Projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych programów zajęć dla dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem, Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w dziewięciu przedszkolach poprzez realizację zajęć: Dodatkowych – Świat Cyfrowych Zabaw (zajęcia prowadzone na podstawie opracowanego programu zajęć, opartego o innowacyjne rozwiązanie Aptech Learning Ladder.

Program pozwoli na wprowadzenie dzieci w świat cyfrowy oraz nauki prostych zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem animowanych postaci.) Specjalistycznych – Psychoruchowe, Socjoterapeutyczne, Logopedyczne.

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne. Projekt – „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Moje przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m. st. Warszawa. http://projekty.syntea.pl/moje-przedszkole-najlepszy-start-wlochy/