Funkcjonowanie i rozwój

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Przedszkola Nr 71 w Warszawie
przy ul. Śląskiej 50/52 na lata 2014/2018

Wstęp.
Edukacja przedszkolna ma najistotniejsze znaczenie dla rozwoju dziecka. Od jej jakości, organizacji i warunków realizacji zależy, czy dziecko w jej toku rozwinie posiadane umiejętności szkolne.
Przedszkole jako placówka edukacyjna uwzględnia w swojej pracy właściwości rozwojowe dzieci, stymuluje funkcje i sprawności, koryguje, wzmacnia , uczy . Głównym celem i zadaniem środowiska przedszkolnego jest przygotowanie przedszkolaków do nauki na kolejnych etapach edukacyjnych oraz właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym.
Aby utrzymać wysoką jakość pracy placówki będziemy realizować zadania edukacyjne uwzględniające takie zagadnienia jak:
• Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i wspieranie jego potrzeb
• Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia programów i projektów autorskich
• Promocję przedszkola w dalszym i bliższym środowisku
• Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola

Kierunki rozwoju przedszkola
1. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku bliższym i dalszym poprzez upowszechnienie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej.
2. Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
3. Modelowanie , projektowanie i pobudzanie zdolności twórczych dziecka poprzez stosowanie uczenia się polegającego na odkrywaniu i działaniu dziecka.

Misja i wizja przedszkola.
Misją przedszkola :
- jesteśmy przedszkolem przyjaznym, zapewniającym harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień dziecka, by przygotować go do życia w otaczającym świecie,
- oferujemy naszym dzieciom różnorodne zajęcia, dzięki którym mogą one zdobywać wiedze oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w edukacji szkolnej,
- wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska domowego ,edukacji przedszkolnej dzieci i społeczności lokalnej
Wizja przedszkola :
- w przedszkolu panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu,
- prowadzimy zajęcia tak, aby nauczyć dziecko samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły,
- motywujemy nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez umożliwienie i zabezpieczenie warunków do doskonalenia,

1/ kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą
i opiekuńczą przedszkola :
• Organizowanie pracy przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami przy współudziale nauczycieli i rodziców.
• Systematyczne przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę przedszkola, prowadzenie zebrań oraz szkolenia w tym zakresie.
• Posługiwanie się wypracowanym wspólnie z radą pedagogiczną i rodzicami sposobem zbierania informacji oraz ich przepływu.
• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa oświatowego, a także monitorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli .
• Tworzenie zespołów zadaniowych wdrażających nowości dydaktyczne, realizujących samokształcenie (zajęcia koleżeńskie, szkolenia, etc.).
• Organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Realizacja programu wychowawczego przedszkola oraz stały jego monitoring.
• Wdrożenie do realizacji programów własnych nauczycieli.
• Realizowanie programu adaptacyjnego dla dzieci trzyletnich.
• Zapewnienie dostępności wczesnej pomocy specjalistycznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom z problemami rozwojowymi – opieka specjalistów: logopedy i psychologa.
• Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i profilaktyka .
2/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego:
• Badanie i ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli, a także analizowanie i ocenianie efektów tej działalności oraz innej działalności statutowej przedszkola.
• Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
• Udzielanie merytorycznej pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Analizowanie i ocenianie efektów realizacji programów nauczania i zadań statutowych (ewaluacja programów nauczania).
• Dokonywanie planowanych obserwacji zajęć i innych form działalności nauczycieli uwzględniających zadania edukacyjne przedszkola.
• Gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli, niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy.
• Dokonywanie oceny pracy nauczycieli.
• Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i przestrzeganie procedur awansu zawodowego nauczycieli.
• Analizowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
• Opracowanie merytorycznych założeń nadzoru pedagogicznego, tj. działań diagnostyczno-oceniających oraz wspomagających, z uwzględnieniem treści, metod i form pracy nauczycieli i wychowanków będących w obszarze szczególnego zainteresowania.
• Przedkładanie sprawozdań z nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej
• Planowanie doskonalenia nauczycieli w oparciu o indywidualne potrzeby z uwzględnieniem koncepcji rozwoju przedszkola.
• Współdziałanie z nauczycielami doradcami metodycznymi.
3/ sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie
warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
aktywne działania prozdrowotne i promujące bezpieczny styl życia:
• Prowadzenie ewaluacji dotychczas realizowanych programów wychowania przedszkolnego.
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć z elementami socjoterapii dla dzieci 5-6 letnich rozwijającego inteligencję emocjonalną – znajomość własnych emocji, umiejętność kierowania emocjami, wytrwałość w dążeniu do celu, empatia, umiejętność zachowań społecznych
• Organizowanie zgodnie z przepisami warunków bezpieczeństwa pracy i nauki stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej.
• Prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci nauczycieli i rodziców poprzez organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim, imprez sportowo-rekreacyjnych z rodzicami, wycieczek, spotkań ze sportowcami, dietetykami.
* opracowanie i wdrożenie programu „ Bezpieczeństwo przedszkolaka ” z uwzględnieniem treści dotyczących bezpieczeństwa w życiu codziennym – , podstawowe zasady ruchu drogowego, bezpiecznego pobytu w ogrodzie przedszkolnym i na wycieczce, poznanie numerów alarmowych i służb mundurowych odpowiadających za nasze bezpieczeństwo,
• Nawiązanie współpracy z instytucjami promującymi zdrowy styl życia ( rejonowa przychodnia zdrowia ).
• Zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjalnej potrzebującym wychowankom przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i ośrodkiem pomocy społecznej.

4/dysponowanie środkami budżetowymi przedszkola:
• Prawidłowe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i racjonalne ich wykorzystanie w porozumieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę rodziców i radę pedagogiczną.
• Właściwe i racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy materialnej przedszkola, konserwacja i dbanie o sprzęt stanowiący wyposażenie sal i innych pomieszczeń przedszkolnych.
• Pozyskiwanie ludzi, organizacji, firm życzliwych dzieciom i przedszkolu i włączenie ich do prac na rzecz poprawy warunków edukacji, wychowania i opieki.

5/ motywowanie kadry pedagogicznej:
Rada Pedagogiczna posiada wspólną świadomość zadań oraz wiążących się z nimi problemów. Tak więc motywowanie do lepszej efektywności pracy odbywać się będzie poprzez:
• Profesjonalnie zorganizowane Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli - wzmocnieniem kreatywności oraz otwartości na potrzeby rozwojowe dzieci.
• Sprawną komunikację interpersonalną w zakresie planowania pracy przedszkola.
• System motywowania i nagradzania ukierunkowany na promowanie nauczycieli twórczo rozwijających zespoły dzieci i całe oddziały (sukces zbiorowy traktujemy jako pierwszoplanowy).
• Optymalne wykorzystanie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
• Rzetelne rozpoznanie potrzeb i wspieranie nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje i kompetencje.
6/ doskonalenie współpracy z rodzicami.
Współpraca z rodzicami i rodzinami wychowanków jest nieodzownym elementem właściwego realizowania zadań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola. Przedszkole wspomaga rodzinę w jej funkcjach opiekuńczo – wychowawczych i powinno być miejscem, w którym dziecko uczy się rozumieć siebie i innych ludzi, a także otaczający je świat.
W swoim planie rozwoju placówki dotyczącym współpracy z rodzicami postulujemy o rozszerzenie współpracy poprzez:
- opracowanie programu warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców uwzgledniających temat prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym , radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, problem wpływu mediów na rozwój dziecka, respektowania praw dziecka
- utrzymywanie ścisłych, codziennych kontaktów z rodzicami dzieci,
- wspólne wypracowanie sposobów pomocy w przygotowaniu dzieci do samodzielności i radzenia sobie w życiu poprzez umożliwienie rodzicom udziału w comiesięcznych dniach otwartych
- kontynuowanie zajęć pokazowych dla rodziców,
- rozszerzenie tematyki spotkań indywidualnych i grupowych o propozycje nowych metod dydaktycznych i wychowawczych,
- możliwość obserwacji dziecka przez rodziców podczas zajęć na każde życzenie rodziców,
- udział rodziców i rodzin dzieci w uroczystościach przedszkolnych, festynach rodzinnych,
- kontynuowanie realizacji programu adaptacyjnego przedszkola
- kontynuację działalności teatru rodziców „ Po pracy”, uczestniczenie w corocznym przeglądzie teatrów rodziców warszawskich przedszkoli.
- organizowanie prelekcji tematycznych związanych z rozwojem dziecka wykorzystując wiedzę rodziców
- opracowanie ankiet dla rodziców umożliwiających weryfikację programu działalności przedszkola,
- wdrożenie programu zajęć popołudniowych dla dzieci nie będących wychowankami przedszkola w celu przygotowania ich do przekroczenia progu przedszkola.
Współpraca nauczycieli i rodziców powinna iść w kierunku wypracowywania sposobów komunikowania się, rozwiązywania problemów natury wychowawczej występujących wśród dzieci, jak również sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

7/promocja przedszkola:
Promując przedszkole zwrócimy szczególną uwagę na:
• kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku poprzez:
1) pielęgnowanie przedszkolnych tradycji ;
2) upowszechnianie osiągnięć wszystkich nauczycieli oraz własnych w publikacjach nauczycielskich;
3) prezentowanie osiągnięć wychowanków poprzez umieszczanie artykułów z ważnych wydarzeń przedszkolnych w gazetach lokalnych;
4) systematyczną aktualizację strony internetowej przedszkola;
5) wydawanie okolicznościowej gazetki przedszkolnej;
6) udział wychowanków w konkursach i zawodach sportowych.
7) aktywne włączenie społeczności przedszkolnej do akcji „Cała Polska
czyta dzieciom” (organizowanie spotkań z autorami literatury dziecięcej
według nowej formuły – udział rodziców ).
8) współpraca ze szkołą podstawową – udział dzieci w imprezach szkolnych i lekcjach pokazowych
9) aktywne uczestnictwo wychowanków w organizowaniu spotkań z seniorami oraz pensjonariuszami Dziennego Ośrodka Pomocy Społecznej