Osiągnięcia, realizowane programy

Działalność przedszkola.

Przedszkole funkcjonuje od roku 1949. W latach 2007- 2009 w trosce o bezpieczeństwo i estetykę pomieszczeń przeprowadzona została modernizacja i rozbudowa przedszkola. W roku 2010 przebudowano i zmodernizowano plac zabaw. W przedszkolu znajduje się 5 grup dzieci. Przedszkole ze względu na potrzeby rodziców pracuje w godzinach od 7.00-18.00
Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą organizowana jest zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym, regulaminami i procedurami wewnętrznym przy współudziale nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych i rodziców . Dbając o bezpieczne i higieniczne warunki rozwoju dzieci , odpowiednie warunki pracy zgodne z przepisami BHP, p.poż i sanitarnymi oraz w trosce o usprawnienie współpracy z rodzicami działania w przedszkolu obejmowały:
2010 r. zmodernizowanie strony internetowej przedszkola poprzez zmianę szaty graficznej oraz systematyczne zamieszczanie zdjęć i ważnych informacji z działalności przedszkola
2010 r. udostępnienie rodzicom możliwości wszystkich opłat za przedszkole w formie przelewów bankowych
2010 r. zakupienie zestawu multimedialnego ( projektor, laptop oraz ekran) pomocnego w prowadzeniu spotkań z rodzicami i nauczycielami
20011r.- wykonanie zabezpieczenia przedszkola poprzez wprowadzenie kart czytnikowych umożliwiających jednocześnie otwarcie furtki i rejestrację czasu pobytu dziecka w przedszkolu w celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci.
2008-2010r.- uczestniczenie w organizowanych przez Urząd Dzielnicy spotkaniach oraz bieżące udzielanie informacji na temat planów modernizacyjnych przedszkola i ogrodu
2008-2009- dokonanie zakupu mebli i sprzętu AGD , zabawek i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń przedszkola
2011 r. wykonanie nowych nasad drzew na terenie zielonym przedszkola

Działania Rady Pedagogicznej koncentrują się na :
Systematycznej realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, planowego dokonywania diagnozy wybranych obszarów działalności przedszkola.
Inspirowaniu nauczycieli do tworzenia programów autorskich
Wspieraniu nauczycieli w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Analizowaniu i ocenianiu efektów realizacji programów wychowania przedszkolnego i zadań statutowych
Dokonywaniu planowanych obserwacji zajęć nauczycieli i innych form działalności uwzgledniających zadania edukacyjne przedszkola
Gromadzeniu informacji o pracy nauczycieli, niezbędnych do dokonania oceny ich pracy
Planowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w oparciu o indywidualne potrzeby z uwzględnieniem koncepcji pracy przedszkola
Analizowaniu dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki
Systematycznym przekazywaniu informacji o zmianach w przepisach prawa oświatowego, które regulują pracę przedszkola, prowadzenie zebrań z nauczycielami oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie
Posługiwaniu się wypracowanym wspólnie z Radą Pedagogiczną przepływem zbierania informacji
Prowadzeniu dokumentacji przedszkolnej z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa oświatowego, a także monitorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli
Tworzeniu zespołów zadaniowych ds. ewaluacji wybranych obszarów działalności przedszkola oraz ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowaniu zajęć terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-wyrównawczych oraz zajęć dla dzieci zdolnych dla wychowanków wymagających udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Realizowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Poznaniu i stosowaniu w pracy wychowawczo- dydaktycznej aktywizujących, nowatorskich metod pracy. Efektem jest stosowanie elementów następujących metod pracy:
Metody Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz
Metody Muzykoterapii
Metody matematycznego myślenia wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej Edukacja matematyczna, czyli wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci
Metody terapii baśnią
Metody Pedagogiki zabawy

Nauczyciele tworzą programy autorskie .
Programy realizowane w przedszkolu, oprócz bazowych programów wychowania przedszkolnego:
* program "Kuchcikowanie, zabawa w gotowanie" Celem programu jest zachęcanie do zdrowego odżywiania ,wyrobienie nawyku zdrowego odżywiania,
* program "Przedszkolak Europejczykiem" program edukacji europejskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
* program "Przedszkolak Europejczykiem" zaowocował wzrostem zainteresowania tematyką związaną z innymi krajami, chęcią poznawania ich tradycji i stylu życia Dzięki realizacji tego programu dzieci zdobyły wiedzę na temat wielu kultur i tradycji, co przybliża ich do wzrastania w duchu wielokulturowości i tolerancji,
* program "Zdrowie to największy skarb" Cele programu to nabywanie umiejętności dbania o zdrowie, bezpieczeństwo, propagowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie do aktywnego uprawiania sportu, dzięki realizacji dzieci potrafią być odpowiedzialne za ochronę swojego życia, dzięki programowi dzieci wiedzą, jak postępować, aby prowadzić zdrowy tryb życia i harmonijnie się rozwijać, stały się odpowiedzialne za zdrowie i życie własne oraz innych, rozumieją, że jego zdrowie ściśle związane jest z tym, jak postępują i w jakim środowisku żyją.
* program"Podróż do niezwykłej krainy" edukacja teatralna którego celem jest wdrażanie dziecka do czynnego obcowania ze sztuką jako postawy świadomego odbiorcy, odtwórcy i twórcy kultury,
* program "Zaczarowane słowa" edukacja czytelnicza którego celem jest rozbudzanie zainteresowania książką oraz wyzwalanie motywacji dziecka do samodzielnego czytania , w wyniku realizacji dzieci wykazują zainteresowanie słowem czytanym i pisanym, umiejętność koncentracji uwagi, oswojenie z miejscami kultury, poznały zasady działania biblioteki (cykliczne wyjścia do biblioteki), ćwiczenie narządów mowy podczas recytacji (konkurs recytatorski)

Przedszkole systematycznie bieże udział w przedsięwzięciach i inicjatywach ogólnopolskich :
* w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom" rodzice przedszkolaków systematycznie czytają dzieciom bajki ,
 *Akcja " Motopozytywni;"przyniosła bardzo duże zainteresowanie dzieci, zorganizowano spotkanie z Ratownikami Medycznymi w ramach kampanii na rzecz zmiany stereotypowego postrzegania motocyklistów, ograniczenia liczby wypadków i budowy wizerunku motopozytywnego motocyklisty - ratownika , dzieci uczestniczące w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy otrzymały dyplomy ;Młodego ratownika; ,
* w ramach ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków"Akademia akwafresh", którego fundatorem jest GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., marka Aquafresh, a organizatorem Agencja Adliner Sp. z o.o. koncentrującego się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym dzieci i wyrobiły potrzebę i nawyk dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce. Program opracowany został przez zespół ekspertów, wśród których znaleźli się - metodyk wychowania przedszkolnego mgr Marzena Mika oraz dr Joanna Rąpała, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, doświadczony lekarz stomatolog dziecięcy ,
* "Pogromcy zarazków"- ogólnopolski program edukacyjny prowadzony przez markę Detol we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego -Państwowym Zakładem Higieny , programu pozwolił dzieciom na poznanie zagadnień związanych z higieną i ochrona przed zarazkami. Ukształtował i utrwalił właściwe postawy higieniczne poprzez uświadomienie dzieciom, rodzicom i wychowawcom zagrożeń, jakie stanowią dla zdrowia chorobotwórcze zarazki z którymi stykamy się na co dzień,
* "Necio" ogólnopolski projekt edukacyjny poświęcony zdrowiu emocjonalnemu najmłodszych- bezpiecznie korzystać z internetu, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje . Dzieci dowiadują się czym jest internet, jak surfować po stronach www, komunikować się z innymi. Używać poczty e-mail, wybierać bezpieczne strony,
* "Mamo tato wolę wodę" ogólnopolski program edukacji zdrowotnej organizowany przez firmę Żywiec Zdrój wspierany przez Instytut Matki i Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej. Poprzez zabawę dzieci uczą się , jak zdrowo się odżywiać i ile pić wody, kształtują proekologiczne postawy.

W ciągu roku szkolnego nauczyciele wzbogacają pracę opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczną przedszkola o zorganizowane dla dzieci wycieczki , imprezy w przedszkolu i poza przedszkolem.:
- Teatr Baj , Teatr Guliwer - udział dzieci w przedstawieniach teatralnych
- Gospodarstwo edukacyjno-agroturystyczne w Powsinie ; wycieczka w plener
- Kino Ada - udział w projekcji filmów dla dzieci
- Cykliczne wyjazdy do lasu na lekcje ekologiczne w ramach współpracy z ;Lasami Państwowymi;
- comiesięczny udział dzieci w lekcjach bibliotecznych w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Włochy
- zorganizowano bezpłatny przegląd zębów wszystkim przedszkolakom w gabinecie stomatologicznym
- zorganizowano fluoryzację dla wszystkich dzieci w ramach akcji ;Jesteśmy właścicielami pięknego uśmiechu;
- zorganizowano ;Dzień uchodźcy; dzieci wysłuchały bajki ; O małym sprytnym chłopcu ; uchodźcy z Czeczenii; otrzymały emblematy i koszulki informujące o akcji
- zorganizowano; Tydzień Korczakowski; przybliżający dzieciom i rodzicom prawa dziecka

Promowanie działań Przedszkola nr 71 w środowisku edukacyjnym m.st. Warszawy
Udział dzieci w przeglądach twórczości dziecięcej, konkursach plastycznych, wokalnych, tanecznych i teatralnych ogólnowarszawskich i organizowanych na terenie dzielnicy Włochy m.in.:
-konkursy plastyczne: ;Pejzaż zimowy, ; Mis pluszowy;,;Pocztówka wielkanocna;, ;Wiosna tuż, tuż;
- muzyczne: ;Przegląd orkiestr perkusyjnych;
- recytatorskie: ;Wiersze Jana Brzechwy;
- sportowe: ; Festiwal gier i zabaw Przedszkolaków;
- corocznym przeglądzie artystycznym ; Przedszkolada;
Udział przedszkola w :
-akcji ;Góra Grosza;
- zbiórka dla przedszkola z terenu powodzi
- zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego chłopca
- pomoc zwierzętom w schronisku ;Na Paluchu;
- nawiązanie współpracy z Dzielnicowym Ośrodkiem Animacji Kultury- dzieci przygotowują przedstawienia taneczno-recytatorskie dla seniorów
- nawiązanie współpracy z Dziennym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy- dzieci przygotowały dla pensjonariuszy Jasełka, choinkę bożonarodzeniową i wypieki

Przedszkole prowadzi kronikę przedszkolną, stronę internetową przedszkola.

Otaczając opieką i wspierając rozwój dziecka w wieku przedszkolnym współpracujemy z :
Przedstawicielami Straży Miejskiej, ; realizowanie programów profilaktycznych i spotkań nt. ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze.
ze szkołą podstawową nr 94- dzieci uczestniczą w uroczystościach na terenie szkoły, a uczniowie klasy 0 i I mają możliwość obejrzenia przedstawień w wykonaniu przedszkolaków na terenie przedszkola
z poradnią psychologiczno pedagogiczną ; systematyczna współpraca z psychologiem, kierowanie dzieci do specjalistów
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ; konsultacje w sprawach sytuacji materialnej wychowanków, udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie ; konsultacje w indywidualnych sprawach wychowanków

Rodzice wspierają przedszkole w różnych inicjatywach i przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci. W celu kształtowania poczucia współtworzenia środowiska przedszkolnego przy udziale rodziców organizujemy:
- Teatr rodziców ; Po pracy; cykliczne przedstawienia dla dzieci w wykonaniu rodziców ,wyróżnienie na IV Warszawskim Przeglądzie Teatrów Rodziców w maju 2012 za przedstawienie ;Bajka o Basi i Stasiu;
- biesiady z ofertą wspólnej zabawy z dziećmi z okazji Dnia Mamy i Taty
- ;Wieczerze Wigilijną- w celu budowania więzi społecznych i emocjonalnych poprzez wspólne przeżywanie i podtrzymywanie tradycji.
- ;Dzień Babci i Dziadka;- w celu budowania poczucia więzi rodzinnej
- konkursy rodzinne, np. ;Choinka Bożonarodzeniowa;
Jednocześnie, wypełniamy zadania wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka, rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców poprzez różnorodne formy:
- zajęcia otwarte dla rodziców z ich aktywnym udziałem
- indywidualne konsultacje z nauczycielem i z dyrektorem
- bieżące informacje o postępach dzieci oraz ich problemach
- spotkania z logopedą i psychologiem
- rodzice znają system kar i nagród , zostali zapoznani z prawami dziecka i koncepcja rozwoju przedszkola
- rodzice są informowani o bieżących problemach zdrowotnych : owsica, wszawica itp. w formie ulotek, ogłoszeń i konsultacji indywidualnych.
- warsztaty tematyczne dla rodziców ; Co jeść- a czego nie jeść? Oto jest pytanie. Jakość żywności w świetle współczesnej nauki; zorganizowanego w ramach programu rocznego ;Recepta na zdrowie;
- warsztaty umiejętności wychowawczych

.................................................................
PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA NR 71 W WARSZAWIE NA LATA 2019-2022

Założenia programowe:
Edukacja kulturalna zawiera w sobie zarówno wiedzę z dziedziny pedagogiki, wychowania, edukacji, jak i kultury. Ma ona za zadanie nie tylko nauczanie w zakresie kompetencji kulturowych, przekazywanie informacji i wywieranie wpływów odnośnie określonych zachowań uznanych za zgodne z kanonem kulturowym, ale przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa w kulturze w postaci, aktywności twórczej poprzez zwiększanie oferty kulturalnej i artystycznej, jak również wprowadzanie
i poszerzanie działań z obszaru edukacji w instytucjach i podmiotach kultury.
Najnowsze rozumienie edukacji kulturalnej podkreśla możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze oraz ich samodzielnego i twórczego działania artystycznego już na poziomie edukacji przedszkolnej.
Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem zadań przedszkola w zakresie tworzenia sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość etetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
Sukcesy artystyczne, teatralne, muzyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć swoich dzieci i chęć zaznajomienia dzieci z różnymi dziedzinami działalności twórczej to najważniejsze argumenty wskazujące na konieczność opracowania programu edukacji kulturalnej wspierającego rozwój dziecka.
Program Edukacji Kulturalnej powstał z myślą o potrzebach dzieci w wieku 3-6 lat Przedszkola Nr 71 w Warszawie. Zgadnie z założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma ono do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych
w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego jest, rozwijanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. Program może być modyfikowany do potrzeb i możliwości dzieci.
Główne cele edukacji kulturalnej:
• podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci i rozszerzenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy;
• kształcenie wartości moralnych i społecznych;
• zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
• tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;
• podnoszenie jakości nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
• przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu;
• idea uczenia się poza przedszkolem;
• kształcenie interkulturalne i wielokulturalne;
• uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego
integrującego społeczność.
Cele szczegółowe:
• kształtowanie u dzieci osobowości i pozytywnych wzorców;
• wypełnianie dzieciom wolnego czasu wartościowymi formami;
• wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji;
• rozbudzanie wrażliwości artystycznej;
• promocja i rozwój talentów, sukcesy wychowanków;
• rozwój i realia zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności;
• wdrażanie dzieci do dbałości i bezpieczeństwo własne oraz innych;
• kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
• poznawanie kultury własnego narodu i innych;
• nawiązywanie kontaktów i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji,
otwartości;
• integracja uczestników zajęć, integracja środowiska.
Metody pracy:
• oglądowe (ilustracje, plansze, filmy, pokaz),
• słowne (rozmowa, opowiadanie, wiersz, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka),
• aktywizujące (scenki dramowe, inscenizacje, zabawy twórcze, uroczystości, spotkania
z artystami, wystawy, konkursy, eksperymenty),
• czynne (zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, rysowanie, tworzenie elementów przestrzennych, warsztaty, wycieczki).
Formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca zbiorowa,
• praca w grupie.
Główne zadania programu:
• organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum, Pałacu Kultury, Łazienek, itp. ;
• wypracowanie modelu współpracy przedszkola z biblioteką publiczną i Domem Kultury w zakresie programu edukacji kulturalnej;
• udział w akcjach charytatywnych;
• skoordynowanie kalendarza przedszkolnych konkursów artystycznych z przeglądami między przedszkolnymi, dzielnicowymi i warszawskimi;
• przygotowanie oferty zajęć dodatkowych z zakresu edukacji kulturalnej (zajęcia plastyczne, muzyczne, itp.);
• udział w uroczystościach przedszkolnych;
• organizowanie warsztatów plastycznych z rodzicami;
• udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” z udziałem rodziców;
• prezentowanie przez teatr rodziców „ Po pracy” cyklicznych przedstawień teatralnych dla dzieci
• organizowanie warsztatów w Domu Kultury „ Włochy”
• udział w Przedszkoladzie;
• udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych;
• współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 94 (starsze grupy);
• zapoznanie dzieci z kulturą krajów Unii Europejskiej;
• promowanie przedszkola w zakresie edukacji kulturalnej – coroczne organizowanie Dzielnicowego Pleneru Malarskiego „ Malowane Włochy”
Odbiorcy programu
Odbiorcami Programu Edukacji Kulturalnej w przedszkolu są dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodzice. Program wspomaga rodzinę i przedszkole w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci.
Realizatorzy programu
Osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu Edukacji Kulturalnej są nauczyciele z poszczególnych grup wiekowych.
Spodziewane efekty realizacji programu:
• Aktywny udział wychowanków przedszkola w życiu kulturalnym dzielnicy i stolicy.
• Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
• Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna wychowanków przedszkola.
• Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej.
• Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie – kreowanie właściwych postaw społecznych, umiejętności podejmowania decyzji, współpraca w grupie;
• Upowszechnianie informacji o programach edukacji kulturalnej.
Ewaluacja
Program Edukacji Kulturalnej będzie na bieżąco podlegał systemowi monitorowania.
Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez nauczycielki poszczególny grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów dziecięcych (rysunki, karty pracy dostosowane do wieku i możliwości dzieci).
Do przeprowadzenia ewaluacji posłuży również:
– udział dzieci w konkursach z edukacji kulturalnej,
– osiągnięcia wychowanków,
– zapis w dokumentacji przedszkola (dzienniki zajęć, karty wycieczek).
Podmioty współpracujące:
• Biblioteka Publiczna Nr 22,
• Szkoła Podstawowa Nr 94,
• Instytucje Użyteczności Publicznej w najbliższej okolicy,
• Muzeum Etnograficzne
• Dom Kultury Włochy,
• Artystyczny Dom Animacji „Ada” – filia Domu Kultury Włochy
• Okęcka Sala Widowiskowa – Dom Kultury,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy,
• Urząd Dzielnicy,
• Współpraca z animatorami kultury – teatrzyki, koncerty, warsztaty teatralne
• Współpraca z rodzicami.
• Dzienny Dom Pomocy -Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy

Program opracowała Paulina Marczak
przedszkolny koordynator edukacji kulturalnej