Grupa I

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień żółty

Nasze zajęcia

Zajęcia plastyczne

Na zajęciach plastycznych dzieci robiły jesienne drzewka 🌳

Zajęcia z rytmiki

Zabawy w na placu zabaw

Jesienne grzybki- praca plastyczna

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE – JĘZYK ANGIELSKI (X)

Grupa I dzieci trzyletnich bierze udział w zajęciach Dwujęzyczne Dzieci – Program Powszechnej Dwujęzyczności Baby Beetles dla dzieci do 4 r.ż.

W październiku kontynuujemy Unit ZOOM ( zajęcia 5-8 ): Dance!, Jump! Clap!, Hiding, Here I am! New key words: dance, up, down, round, jump, clap, I am, hiding, boo, here, peepbo. Cele: rozumienie i reagowanie na polecenia w języku angielskim, naśladowanie odpowiednich działań, powtarzanie nowych słów w odpowiednim kontekście, udział w zabawach ruchowych i manipulacyjnych, wyrabianie koncentracji uwagi. Pupil’s activity book: colour and use the arrow flashcards, circle the differences, colour and make pop-up, find and circle the Baby Beetles.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDIERNIK 2020r. GR.I

  1. POZNANIE PRZEZ DZIECKO ZNACZENIA EMPATII JAKO WAŻNEJ WARTOŚCI.
  2. STWARZANIE WARUNKÓW DO POSZERZENIA DOŚWIADCZEŃ JĘZYKOWYCH.
  3. ZAPOZNANIE ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM.
  4. ROZPOZNAWANIE KOLORÓW, OWOCÓW, WARZYW.