Ważne informacje

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż na stronie Miasta http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-... zamieszczone są informacje o ofercie pomocowej i jej dostępności podczas epidemii z zakresu: - oferty programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r. - wykazu miejsc, w których w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2020 r. Jednocześnie informuję, że powyższe dane udostępnione są również na miejskiej stronie: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/, na której w łatwy sposób na mapkach można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych przeciwdziałających przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, strona ta zawiera informacje skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz do osób stosujących przemoc.

Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolak... Przerwa w działalności Przedszkola nr 71 : od 01.07.2020 do 17.07.2020 Poza ustalonymi przerwami przedszkole w okresie zbliżających się wakacji będzie prowadziło zajęcia dla dzieci. Terminy pracy i przerwy w działalności przedszkola zostały uzgodnione przez dyrektora z radą rodziców. Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego. ....................................................................

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br. Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.): 1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów. 3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

..................................................................................

Szanowni Państwo

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu.

Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf https://dokumenty.men.gov.pl/mycie-rak-kwadrat.png https://dokumenty.men.gov.pl/Dezynfekcja_rak_MZ.jpg https://dokumenty.men.gov.pl/maseczka-MZ-PIS.png https://dokumenty.men.gov.pl/rekawiczki.png .............................................................

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE! SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DRODZY UCZNIOWIE! MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych. Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne! Unikajcie miejsc publicznych! Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

.......................................................................................................................

Szanowni Rodzice kandydatów do przedszkola, uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki: p71@edu.um.warszawa.pl Nie trzeba dostarczać ich osobiście. Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

.............................................................................................................

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z zaistniałą sytuacja występowania koronawirusa w Polsce, a także majac na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w ptrzemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie , szczególnie istotne jest , aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

.................................................................................................................

Drodzy rodzice, zgodnie z harmonogramem: od dziś tj. 25 marca od godz. 9.00 do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny. W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. Dyrektorzy przedszkoli i szkół są zobowiązani przekazać rodzicom na hasła dostępu. Hasła przekazaliśmy rodzicom/ prawnym opiekunom wszystkich dzieci, które będą kontynuować pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 na indywidualne e-maile rodziców Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji - jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji. Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

 

...................................................................................................................

DRODZY RODZICE,

PODCZAS PRZERWY W ZAJĘCIACH PRZEDSZKOLNYCH PROSIMY KORZYSTAĆ Z PROPOZYCJI ZAJĘĆ, ZABAW I ĆWICZEŃ DLA DZIECI ,ZAMIESZCZANYCH SYSTEMATYCZNIE PRZEZ NAUCZYCIELI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

........................................................................................................................

SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA!

20 MARCA 2020 W GODZINACH 10:30-13:00 MOŻECIE PAŃSTWO ZŁOŻYĆ FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z DOKUMENTAMI W PRZEDSZKOLU. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE USTAWIONY POJEMNIK DO WRZUCANIA DOKUMENTÓW. PROSIMY WŁOŻYĆ DOKUMENTY DO PRZYGOTOWANYCH KOPERT ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY POJEMNIKU. DOSTEPNY DLA PAŃSTWA BĘDZIE  ŻEL ANTYBAKTERYJNY. WSZEKICH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 UDZIELAMY WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE E-MAIL : p71@edu.um.warszawa.pl

.....................................................................................

SZANOWNI RODZICE!

W DNIACH 12 I 13 MARCA 2020 PRZEDSZKOLE PEŁNI FUNKCJĘ WYŁĄCZNIE OPIEKUŃCZĄ. BARDZO PROSIMY RODZICÓW O POZOSTAWIENIE DZIECI  W TE DNI W DOMU I  OBJĘCIE ICH OPIEKĄ - KWARANTANNĄ. OD 16 MARCA 2020 DO 25 MARCA 2020 PRZEDSZKOLE ZOSTAJE ZAMKNIĘTE.

 

gry i zabawy dla dzieci on-line do wykorzystania w domu miastodzieci.pl miniminiplus.pl domowyprzedszkolak.pl

.......................................................................................................................

 

SZANOWNI RODZICE DZIECI Z PRZEDSZKOLI  PUBLICZNYCH DZIELNICY WŁOCHY!

JUTRZEJSZE WARSZTATY ( 11.03.2020) " WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED UZALEŻNIENIAMI" ZOSTAJĄ ODWOŁANE. O KOLEJNYM TERMINIE SPOTKANIA POINFORMUJEMY PAŃSTWA Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM.

............................................................................................................

Koronawirus - co musisz wiedzieć? https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie ......................................................

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA I RODZICÓW 5 MARCA 2020 W GODZINACH 15:00-17:00. W tym dniu można będzie obejrzeć przedszkole i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami. Pani dyrektor będzie udzielać wszelkich informacji o rekrutacji i działalności edukacyjnej przedszkola.

......................................................................................................

INFORMACJA Główneg Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku w SPRAWIE KORONAWIRUSA https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarneg... ......................................................................

Zapraszamy rodziców z przedszkoli publicznych Dzielnicy Włochy do udziału w spotkaniu na temat: „Wyzwania współczesnego świata. Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami?”. Omówimy definicję uzależnienia, porozmawiamy o: objawach, przyczynach, sposobach diagnozowania, roli rodziców w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Spotkanie odbędzie się w Przedszkolu nr 71 w Warszawie przy ul. Śląskiej 50/52, 11 marca o godz. 17.30. Warsztaty poprowadzą specjalistki z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, psychoprofilaktyki i logopedii. Na zgłoszenia chętnych rodziców z przedszkoli czekamy do 6 marca 2020r. . .................................................................

„KUCHENNE REWOLUCJE W LUTYM” 07.02.2020 „ Dzień węgierski”. Tego dnia próbujemy potrawy kuchni węgierskiej. Prosimy rodziców o wykonanie wspólnie z dzieckiem prezentacji o państwie Węgry. Chętnych zapraszamy do omówienia pracy na forum grupy. 27.02.2020 „ Właśnie dziś w przedszkolu jemy, to co sami wybierzemy”. Potrawy, w jadłospisie dnia dla przedszkola, wybrały dzieci z grupy IV. Każda grupa, w jeden dzień tygodnia, nalewa zupę z waz. ....................................................................

6 lutego 2020 o godzinie 17:30 zapraszamy rodziców/opiekunów na zebrania grupowe podsumowujące

osiągnięcia dzieci w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

Po zebraniach grupowych około 18:30 spotkanie Rady Rodziców

...................................................................

„KUCHENNE REWOLUCJE w styczniu”

21.01.2020 „ Dzień francuski”. Tego dnia próbujemy potrawy kuchni francuskiej. Prosimy rodziców o wykonanie wspólnie z dzieckiem prezentacji o państwie Francja. Chętnych zapraszamy do omówienia pracy na forum grupy.

22.01.2020 „ Właśnie dziś w przedszkolu jemy, to co sami wybierzemy”. Potrawy, w jadłospisie dnia dla przedszkola, wybrały dzieci z grupy III.

30.01.2020 „ Dzień w kolorze białym”. Wszyscy ubieramy się na biało, każde dziecko przynosi do przedszkola produkt żywnościowy w kolorze białym. Tego dnia próbujemy potrawy w kolorze białym oraz bawimy się z kolorem białym.

Od 13 stycznia 2020 wprowadzamy wazy na obiad. Każda grupa, w jeden dzień tygodnia, nalewa zupę z waz.

…...…...…......……......………….

Co nas czeka w styczniu 2020 • 13 stycznia jedziemy autokarami na przedstawienie teatralne „ Jaś i Małgosia” do Domu Kultury ”Arsus” w Ursusie. Wyjazd z przedszkola około 9:20, powrót około 12:00, plakat na tablicy w holu na parterze. • 15 stycznia o 10:00 BAL KARNAWAŁOWY. Prosimy o przygotowanie strojów karnawałowych dla dzieci. • 31stycznia Dzień Babci i Dziadka 15:30 gr I 16:00 gr II 16:20 gr III 16:50 gr IV 17:20 gr V Występy dzieci w swoich salach. ..................................................................

CO NAS CZEKA W GRUDNIU 2019 4 GRUDNIA O GODZINIE 10:00 TEATR RODZICÓW „ PO PRACY” WYSTAWIA BAJKĘ „ OPOWIEŚĆ O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU” DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA. ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ RODZICÓW Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH I,II,III,IV,V DO WSPÓLNEGO OBEJRZENIA PRZEDSTAWIENIA. 6 GRUDNIA O GODZINIE 9:15 PRZYBĘDZIE DO NAS MIKOŁAJ 13 GRUDNIA ZAPRASZAMY NA JASEŁKA I SPOTKANIE WIGILIJNE: GR II – 15:30 GR I - 16:00 GR V – 16:30 GR III - 17:00 GR IV - 17:30 WYSTĘPY POSZCZEGÓLNYCH GRUP W SALI NR IV, PO JASEŁKACH ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE WIGILIJNE W SALACH GRUPOWYCH. PROSIMY RODZICÓW O PRZYNIESIENIE SŁODKICH WYPIEKÓW I NAPOJÓW, PRZEDSZKOLE PRZYGOTOWUJE PIEROGI Z KAPUSTĄ I PIECZARKAMI, BARSZCZ CZERWONY I RYBĘ PO GRECKU. .........................................

„KUCHENNE REWOLUCJE w listopadzie” 5.11.2019 „ Właśnie dziś w przedszkolu jemy, to co sami wybierzemy”. Potrawy, w jadłospisie dnia dla przedszkola, wybrały dzieci z grupy V. 13.11.2019 „ Dzień grecki”. Tego dnia próbujemy potrawy kuchni greckiej. Prosimy rodziców o wykonanie wspólnie z dzieckiem prezentacji o państwie Grecja. Chętnych zapraszamy do omówienia pracy na forum grupy. 20.11.2019 „ Dzień w kolorze zielonym”. Wszyscy ubieramy się na zielono, każde dziecko przynosi do przedszkola zielone warzywo. Tego dnia próbujemy potrawy w kolorze zielonym oraz bawimy się z kolorem zielonym.

..............................................................................

26 listopada 2019 jedziemy do Sali zabaw AIRO Space Kids ul. Łopuszańska 22 ( centrum handlowe MODO) , wyjazd z przedszkola po śniadaniu, powrót na obiad. Prosimy rodziców o ubranie dzieci w wygodne legginsy i skarpety antypoślizgowe.

..........................................................................

„KUCHENNE REWOLUCJE” 15 października 2019 „ Dzień włoski”. Tego dnia próbujemy potrawy kuchni włoskiej. Prosimy rodziców o wykonanie wspólnie z dzieckiem prezentacji o państwie Włochy. Chętnych zapraszamy do omówienia pracy na forum grupy. 24 października 2019 „ Dzień w kolorze czerwonym”. Wszyscy ubieramy się na czerwono, każde dziecko przynosi do przedszkola czerwony owoc lub warzywo. Tego dnia próbujemy potrawy w kolorze czerwonym oraz bawimy się z kolorem czerwonym.

..............................................................................

BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNO-TANECZNE W DOMU KULTURY WŁOCHY 22 PAŹDZIERNIKA 2019 GR V WYJŚCIE PO ŚNIADANIU , POWRÓT NA OBIAD

...........................................................................

Bezpłatne warsztaty plastyczno-taneczne w Domu Kultury Włochy

dla GR III - 24 września 2019 , wyjście po śniadaniu, powrót na obiad

..........................................................................

DRODZY RODZICE,

W DNIU 9 WRZEŚNIA 2019 ZAPRASZAMY :

O GODZINIE 17:00 NA ZEBRANIE OGÓLNE Z PANIĄ DYREKTOR,

O GODZINIE 18:00 NA ZEBRANIA Z PANIAMI NAUCZYCIELKAMI W GRUPACH

PO ZEBRANIACH, OKOŁO GODZINY 19:00 ,SPOTKANIE RADY RODZICÓW

...................................................................

TYDZIEŃ OTWARTY DLA DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

26-30.08.2019 W GODZINACH OD 10:00 DO 11:00 ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE.  

..........................................................................................................

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 71 W WARSZAWIE

PODSTAWY PRAWNE  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zm. 

Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611) 

Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) ze zm.

 Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) ze zm.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) ze zm.  Statut przedszkola

Spis treści

Budynek, wyposażenie, teren przedszkolny 

Kontrole techniczne

Organizacja pracy

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

Zasady opieki oraz przyprowadzania odbierania dzieci z przedszkola

Zachowania trudne

Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola

Edukacja dla bezpieczeństwa

Procedura „Niebieskiej karty”

Postanowienia końcowe

Załączniki

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

BUDYNEK, WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA, TEREN PRZEDSZKOLNY

1. Budynek musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i musi posiadać plan ewakuacji. 1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się w korytarzu głównym, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. 2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 3. Teren przedszkola musi być ogrodzony. 4. Na terenie przedszkola zapewnia się: • właściwe oświetlenie • równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu • instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej • wydzielone miejsce na zabawę i pobyt dzieci 5. Piaskownice zabezpiecza się przed wchodzeniem do niej zwierząt, okresowo wymienia się piasek. 6. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola muszą być zabezpieczone pokrywami i kratami. 7. Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola powinien uniemożliwiać bezpośrednie wyjście na jezdnię, lub być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający samowolne wyjście dziecka. 8. W czasie opadów śniegu przejścia do przedszkola i na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem. 9. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach lub na tym terenie dzieci i innych osób. 11. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie. 12. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 13. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane. 14. Sprzęt, z którego korzystają dzieci i personel przedszkola jest zgodny z wymaganiami ergonomii. 15. Stoliki, krzesła i inne elementy wyposażenia, w tym łazienek są dostosowane do wzrostu dzieci. 16. Sprzęt, wyposażenie przedszkola oraz sprzęty i urządzenia w ogrodzie muszą być bezpieczne, dostosowane do możliwości dzieci i posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty. 17. Urządzenia w ogrodzie przedszkolnym oraz gotowość całego ogrodu do pobytu dzieci powinna być codziennie sprawdzana przez pracownika przedszkola. 18. Schody nie mogą być śliskie i posiadają balustrady odpowiednie do osób z nich korzystających, w tym dzieci. 19. Kuchnia i inne pomieszczenia powinny być utrzymana w czystości oraz wyposażona w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny. Uszkodzony lub niesprawny sprzęt powinien być oznakowany. 20. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi. 21. Gorące posiłki podaje się dzieciom w salach. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia. 22. Przedszkole jest podłączone do miejskiej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia. 23. Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie lub spaceru, a także pozostawia się w miarę możliwości okna otwarte podczas zajęć, szczególnie ruchowych. 24. Pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem np. kuchnia, magazyny, pomieszczenia techniczne. 25. W salach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC. 26. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. 27. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:  jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa,  jeżeli na terenie przedszkola nastąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. 28. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć. 29. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali. 30. Na terenie budynku przedszkola, w tym także w kuchni znajdują się oznakowane apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy. 31. Prace użyteczne na rzecz przedszkola lub środowiska z udziałem dzieci np. sprzątanie może mieć miejsce, jeśli zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz środki ochrony osobistej np. rękawice. 32. Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 33. Dyrektor przedszkola organizuje wstępne i okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami. 34. Dyrektor odpowiada za wdrażanie i przestrzeganie przepisów i procedur w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu jako pracodawca i w ramach nadzoru pedagogicznego. 35. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegać przepisy i procedury w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu.

KONTROLE TECHNICZNE

1. Przynajmniej raz w roku dyrektor dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki, szczególnie jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedszkola wynosi co najmniej 2 tygodnie. 2. Dyrektor powinien sprawdzić przede wszystkim: • stan zewnętrzny budynku – elewacja, dach, rynny, gzymsy, kominy, schody wejściowe, barierki, oświetlenie nad wyjściami ewakuacyjnymi; • korytarze, schody – ewentualne ubytki, balustrady, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, umocowanie chodników; • sale pobytu dzieci – wyposażenie i zabawki, oświetlenie, dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci , ogrzewanie - osłonięcia kaloryferów; • sale zajęć ruchowych – sprzęt; • łazienki - stan urządzeń; • poddasze; • piwnice; • magazyny; • zaplecze kuchenne; • oświetlenie; • instalacje elektryczną, wentylacyjną, gazową, wodno-kanalizacyjną, zabezpieczenie przeciwpożarowe; • urządzenia na placu zabaw. 3. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół, który przekazuje się do organu prowadzącego przedszkole. 4. Terminy wymaganych kontroli specjalistycznych instalacji: • Odgromowa – nie rzadziej niż raz na 5 lat • Elektryczna – raz w roku • Gaśnice – zgodnie z zaleceniem producenta • Gazowa – raz w roku

ORGANIZACJA PRACY

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających aktualna podstawę programową wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów. 2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 4. Formami pracy w przedszkolu są: 1) Zajęcia i zabawy dowolne 2) Zajęcia obowiązkowe a) codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela b) czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci c) spacery d) wycieczki e) uroczystości przedszkolne 3) Sytuacje okolicznościowe 5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze planowane i kierowane przez nauczyciela są każdego dnia zróżnicowane i zakładają aktywność każdego dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości. 6. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut. 7. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut; 2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut. 8. Czas trwania zajęć w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej to 45 minut. Prowadzenie tych zajęć może być w czasie dłuższym lub krótszym odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci. 9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT I TURYSTYKA

1. W przedszkolu codziennie prowadzi się ćwiczenia poranne, co najmniej 2 razy w tygodniu zestawy zabaw ruchowych , pojedyncze zabawy ruchowe w ciągu dnia, codzienne zabawy na świeżym powietrzu. 2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej. 3. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów). 4. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci. 5. Bramki oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci, są mocowane na stałe. 6. Stan techniczny urządzeń oraz sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami. 7. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ( w tym pokaz sposobu wykonania) oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 8. Podczas pobytu na placu zabaw, dzieci mogą wejść na sprzęt terenowy tylko wtedy, jeśli obok czuwa i asekuruje dziecko nauczyciel lub inna osoba wspomagająca w opiece nad dziećmi. 9. Podczas pobytu na placu zabaw brama wejściowa jest zamknięta w sposób uniemożliwiający dziecku wyjście na zewnętrz. 10. Ilość osób opiekujących się grupą podczas pobytu na placu zabaw to nie mniej niż 1 osoba na 15 dzieci. 11. Przed wyjściem z budynku przedszkola oraz po powrocie nauczyciel przelicza dzieci. 12. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora. 13. Przedszkole może organizować wycieczki: a) Turystyczno-krajoznawcze - wyjazdowe b) Programowe – związane z realizacja programu np. na pocztę , do biblioteki, do sklepu, itp. – piesze lub wyjazdowe c) Imprezy wyjazdowe np. do kina, teatru, jednodniowy biwak, itp. 14. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym. Dzieci i rodzice muszą być powiadomieni o: a) Celu wycieczki b) Trasie wycieczki c) Harmonogramie d) Regulaminie wycieczki 15. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole musi być zgłoszony na druku „Karta wycieczki”. Zawiera w szczególności listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor. 16. Najpóźniej - dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek pieszych - wyjść w celu realizacji obowiązującego programu np. na pocztę, do sklepu. 17. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 18. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 19. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora, osoba pełnoletnia, która: 1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 2) jest instruktorem harcerskim, 3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 18. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: a) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, b) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, c) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, d) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, e) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, f) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, g) organizuje transport i wyżywienie, h) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy, i) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu. 19. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora, inna pełnoletnia osoba. 20. Opiekun w szczególności: a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, d) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 21. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają dobrowolnemu (decyzja rodziców) ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 22. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 23. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki. 24. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników. 25. Kierownik wycieczki , za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki. 26. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

ZASADY SPRWOWANIA OPIEKI ORAZ PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne. 2. Bezpieczeństwo psychiczne zapewnia się poprzez:  Ciepło, okazywanie jak ważne jest dziecko  Okazywanie zaufania i aktywne słuchanie  Poświęcanie dziecku jak najwięcej czasu  Indywidualne postrzeganie jego potrzeb i możliwości  Okazywanie wiary w możliwości, budowanie poczucia wartości  Chwalenie, nagradzanie i docenianie dziecka za zaangażowanie się i wysiłek  Zapewnienie dziecka, że może liczyć na wsparcie i pomoc w każdej sytuacji  Równe prawa i obowiązki dla wszystkich dzieci 3. W relacjach z dzieckiem ważna jest:  Kontrolowana swoboda w działaniach i poznawaniu świata przez dziecko  Wiedza, co dziecko lubi, a czego nie lubi, co sprawia mu radość, a czego się boi  Nie zmuszanie dziecka do niczego  Nauka samodzielności  Prawa i obowiązki dla dziecka  Granice i jasne zasady  Konsekwencja 4. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady postępowania, w tym zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: – Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka od momentu jego wprowadzenia do sali przez osobę przyprowadzającą do przedszkola; – Nie wolno nauczycielowi pozostawiać dzieci w sali bez opieki. W sytuacji koniecznej np. wyjście do toalety zapewnia opiekę innego , pomocy pedagogicznej lub woźnej oddziałowej; – Nauczyciel usuwa z otoczenia dziecka niebezpieczne przedmioty, a o ewentualnym zagrożeniu bezpieczeństwa zawiadamia natychmiast dyrektora przedszkola; – W trakcie korzystania z przyborów np. nożyczek, sztućców itp. nauczyciel w szczególności czuwa nad sposobem korzystania z nich przez dzieci; – Dzieci zabiera nauczyciel z grupy połączonej do swojej sali natychmiast po rozpoczęciu pracy zgodnie z tygodniowym planem; – Grupy są łączone po zakończeniu pracy przez nauczyciela o godzinie ustalonej w tygodniowym planie pracy, nie wcześniej; – W czasie pracy nauczyciel zajmuje się wyłącznie statutowymi obowiązkami, w szczególności czuwaniem nad bezpieczeństwem dzieci. Nie załatwia wtedy innych spraw, m.in. nie prowadzi rozmów telefonicznych, nie wypełnia dokumentacji; – Nauczyciel nie może prowadzić dłuższych rozmów z rodzicami podczas, gdy sprawuje opiekę nad innymi dziećmi; 2. O zdarzeniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci nauczyciel zawiadamia natychmiast dyrektora oraz rodzica dziecka; 3. Dziecko wydaje nauczyciel rodzicom lub osobie pełnoletniej, która została pisemnie upoważniona do odbioru dziecka. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu osobistego. 4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola; 5. Wydanie dziecka następuje w momencie ustnej informacji osoby odbierającej o zabraniu dziecka do domu. Nauczyciel wypuszcza dziecko do szatni i od tego momentu przestaje sprawować opiekę nad tym dzieckiem – odpowiedzialność przejmuje osoba odbierająca dziecko z przedszkola; 6. Specjaliści oraz instruktorzy zajęć dodatkowych odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzone ich opiece na zasadach określonych dla nauczycieli i opisanych powyżej. Podczas wyjść poza budynek przedszkola mogą wspomagać nauczycieli w opiece nad grupą przedszkolną. 7. Pomoc pedagogiczna lub woźna oddziałowa wspomaga nauczyciela w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wszystkich godzin wykonywania swoich obowiązków służbowych. 8. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka i osobistego, bezpośredniego oddania dziecka pod opiekę nauczyciela. W sytuacji widocznych oznak chorobowych u dziecka, nauczyciel może poprosić o zabranie dziecka z przedszkola w celu leczenia lub o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola. 9. Przedszkole nie gwarantuje opieki nad dziećmi, które nie są oddawane pod opiekę nauczyciela przez rodziców (opiekunów), ale rano od bramy przedszkola same udają się w kierunku budynku przedszkola. Opieka nad dzieckiem zaczyna się w momencie wprowadzenia dziecka na salę przez osobę przyprowadzającą i oddania pod opiekę nauczycielowi. 10. Rodzice nie mogą zajmować nauczycieli dłuższą rozmową, podczas, gdy ten sprawuje opiekę nad innymi dziećmi. 11. Dziecko uważa się za odebrane przez rodziców lub upoważnione osoby w momencie ustnej informacji przekazanej nauczycielowi o odbiorze dziecka i po jego wyjściu do szatni. Od tego momentu opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmują rodzice lub inne osoby odbierające dziecko. 12. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających). 13. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami - prawnymi opiekunami dziecka. 14. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji. 15. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 7.00 do 8.30, odbieranie trwa do godz.18.00 16. Zobowiązuje się rodziców do opuszczenia terenu przedszkola po odebraniu dzieci. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na przedszkolnym placu zabaw z udziałem dzieci po ich odebraniu przez rodziców lub upoważnione osoby.

ZACHOWANIA TRUDNE U DZIECI

1. Nauczyciele tworzą klimat wychowawczy zapewniający bezpieczeństwo psychiczne – każde dziecko wie, ze może podejść porozmawiać z nauczycielem, zgłosić problem; 2. Przedszkole ma ustalony katalog wartości wyznaczający planową pracę wychowawczą kadry pedagogicznej tj. prawda, piękno, szacunek, współdziałanie, akceptacja i tolerancja, odpowiedzialność, przyjaźń, miłość, zdrowie, przyroda, ojczyzna. 3. Nauczyciele poprzez tematy kompleksowe i sytuacje wychowawcze wyjaśniają wartości, uczą ich rozumienia i stosowania. Dzieci uczestniczą w ocenie zachowań bohaterów literackich i teatralnych, uzasadniają swoje oceny; 4. Proces wychowawczy wspomagany jest tekstami literackimi, bajko terapią i formami teatralnymi. 5. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształtują świadomość siebie – swoich zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad bycia w grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań. 6. W grupach przedszkolnych na początku roku szkolnego zawiera się umowy dotyczące zachowania - wspólnie z dziećmi wypracowuje się kodeksy grupowe, które są znane dzieciom i przez nich akceptowane; 7. Nauczyciele nadzorują relacje fizyczne i psychiczne pomiędzy dziećmi, natychmiast reagują w sytuacji dostrzeżonej nieprawidłowości; 8. Nauczyciele stosują metody wychowawcze zapewniające oczekiwane rezultaty oraz niwelowanie zachowań niepożądanych: – własnego przykładu, – wzory wychowawcze z literatury, teatralne – Bajko terapia – schematy zachowań, sposoby rozwiązywania problemów, relaksacja – Organizowanie doświadczeń uczących poprawnych relacji społecznych, w tym uczą współpracy w parach i małych grupach – System nagród i kar – Komunikaty typu „ja” (nazwanie zachowania, emocje, potrzeba, prośba) – Techniki asertywne – Aktywne słuchanie – inne 9. Na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rodzice są informowani o ww. działaniach wychowawczych przedszkola, mają możliwość dialogu na temat planowego procesu wychowawczego w przedszkolu. 10. Rodzice mają możliwość indywidualnego uzgadniania z nauczycielem sposobów prowadzenia pracy wychowawczej z ich dzieckiem. 11. W sytuacji zachowań niezgodnych z ustaleniami kodeksu, zachowań agresywnych dziecka podejmuje się następujące działania: – Rozmowa z dzieckiem - opisanie zachowania, odwołanie do kodeksu grupowego w celu ustalenia poprawnego zachowania, uzyskanie od dziecka informacji o zrozumieniu przebiegu rozmowy i oczekiwań nauczyciela; – Doprowadzenie do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez wspólny opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie wzajemnych emocji, negocjowanie rozwiązania; – Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka, poinformowanie rodziców dziecka poszkodowanego, rozmowa z rodzicami dziecka będącego sprawcą, zgłoszenie sytuacji dyrektorowi; – Obserwacja zachowania dziecka przez nauczyciela w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom; – Obserwacja zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez psychologa (w sytuacji powtarzających się sytuacji kryzysowych); – Ustalenie przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych, w tym agresywnych dziecka we współpracy z rodzicami, psychologiem i dyrektorem; – Podjęcie ustaleń z rodzicami dziecka agresywnego zmierzające do niwelowania zachowań trudnych we współpracy z psychologiem, ewentualnie dyrektorem; – Założenie karty indywidualnych zachowań, jeśli sytuacje trudne (agresja, nieposłuszeństwo) powtarzają się – motywowanie do zachowań pożądanych. 12. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego informowania nauczyciela o niepokojących zdarzeniach dotyczących ich dziecka, które zdaniem rodziców miały miejsce w przedszkolu, w celu wyjaśnienia i podjęcia działań. W rozwiązywaniu sytuacji trudnych nauczyciele współpracują z rodzicami, psychologiem oraz dyrektorem. 13. Nauczyciele nie przekazują informacji o dzieciach , w tym o zachowaniach niepożądanych dziecka innym rodzicom i osobom postronnym.

WYPADKI OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ PRZEDSZKOLA

1. Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 2. O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie: a) dyrektora, b) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, c) pracownika służby BHP, d) organ prowadzący, e) radę rodziców. f) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. g) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłoczne inspektora sanitarnego. 3. Zawiadomień, o których mowa w punktach a-g, dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola. 4. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku, wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych. 5. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola. 6. Członków zespołu powołuje dyrektor. 7. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy. 8. W skład zespołu wchodzą: pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. 9. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w punkcie 8, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie BHP. 10. Jeżeli w pracach zespołu nie mogą uczestniczyć wszystkie osoby wymienione w punkcie 8, w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie BHP. 11. W pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel: organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. 12. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby BHP lub społeczny inspektor pracy.. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola. 13. W sprawach spornych członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 14. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 15. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: a) poszkodowanego pełnoletniego, b) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 16. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego. 17. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu. 18. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek. 19. Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor. 20. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w punkcie 15. mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu. 21. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole. 22. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:  niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,  sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 23. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:  zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;  powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego. 24. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. 25. Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

1. Nauczyciele prowadzą edukację dla bezpieczeństwa poprzez realizacje tematów kompleksowych, bajkoterapię oraz w innych planowych i okolicznościowych sytuacjach edukacyjnych. 2. Zdrowie fizyczne - nauczyciele dążą do poznania, akceptacji i przestrzegania przez dzieci zasad:  korzystania ze sprzętu sportowego oraz przyborów, narzędzi i sztućców,  korzystania z zabawek i urządzeń na placu zabaw,  w zakresie konieczności powiadomienia nauczyciela o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie,  poruszania się po pomieszczeniach przedszkolnych,  zachowania się w miejscach publicznych np. w parku, na ulicy,  w zakresie zakazu zabawy lekarstwami i środkami chemicznymi,  w zakresie zakazu samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych i ognia,  w zakresie zakazu zabawy na jezdni,  w zakresie zakazu samowolnego oddalania się,  w zakresie zakazu bawienia się nieznanymi lub znalezionymi przedmiotami,  w zakresie zakazu bawienia się na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych,  w zakresie zakazu kąpania się bez nadzoru dorosłych,  w zakresie zakazu zbliżania się do maszyn i urządzeń np. rolniczych, budowlanych  zachowanie ostrożności wobec nieznanych zwierząt i roślin,  zachowanie ostrożności wobec nieznajomych,  zachowania się w sytuacjach trudnych np. zgubienie się w tłumie,

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

1. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 3. Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” także na przedstawicieli oświaty. 4. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy rodzinie 5. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularzy Niebieska Karta — „A” i „B” 6. Formularz „A” w terminie 7 dni jest przekazywany jest do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, kopia pozostaje w przedszkolu. 7. W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel przedszkola. 8. Formularz „B” jest przekazywany członkowi rodziny osoby objętej przemocą, jeśli nie jest ona podejrzana o sprawstwo przemocy. Formularz „B” jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc. 9. W sytuacji krzywdzenia dziecka zdarzyć się może, że to oboje rodzice stosują wobec niego przemoc, a osoba małoletnia nie będzie miała innej najbliższej rodziny, której będzie można formularz „B” przekazać. Dziecko może nie mieć pełnoletniego rodzeństwa, a dziadkowie mogą nie żyć, bądź mieszkać bardzo daleko. W takiej sytuacji należy powiadomić sąd rodzinny i nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, a formularz „B” pozostanie u rozpoczynającego procedurę do czasu rozstrzygnięcia sytuacji dziecka. 10. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo. 11. Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko, to czynności w ramach procedury "Niebieskie Karty" przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. W sytuacji, gdy to rodzice, opiekun prawny lub faktyczny są podejrzani o stosowanie przemocy wobec dziecka, te czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 11 kk) czyli np. dziadków, pradziadków oraz rodzeństwa (w miarę możliwości również w obecności psychologa). 12. Dyrektor przedszkola udziela osobie pokrzywdzonej (lub podejrzanej o krzywdzenie) kompleksowych informacji o: a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie c) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; d) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; e) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci; f) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 13. Dalsze czynności są prowadzone i dokumentowane przez zespół interdyscyplinarny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. System obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola od dnia 01.01.2018 2. System wprowadza się zarządzeniem dyrektora.

ORGINAŁ DOKUMENTU DO WGLĄDU ZNAJDUJE SIĘ U DYREKTORA PRZEDSZKOLA