Przedszkole nr 71 w Warszawie położone jest w rejonie „Starych Włoch” przy ul. Ślaskiej 50/52. Usytuowane jest w osiedlu domków jednorodzinnych. Wokół budynku przedszkola znajduje się rozległy, ogrodzony i zagospodarowany teren ogrodu przedszkolnego, wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci na swieżym powietrzu.
Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1949 roku.

Historia przedszkola

Wrzesień, 2020 rok…

—————————————————————————————————————

Rok 1949 – w przedszkolu jeszcze nie było wody.

Dzięki szczególnemu zaangażowaniu Zarządu Dzielnicy oraz Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy , 1 września 2009r., ukończono rozbudowę placówki trwającą 2 lata.
Funkcję dyrektora przedszkola , od 1 marca 2004, pełni Pani Dorota Babiak.

Zarządzanie i organizacja.

Przedszkole posiada jasno określone i akceptowane przez społeczność placówki, kierunki i cele działania. Kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom pracy edukacyjnej. Dzięki ukończonej rozbudowie przedszkole zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych , umożliwione jest osiągnięcie wysokiej jakości pracy. Od 1 września 2009 r. do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Działalność.

Przedszkole prowadzi politykę w zakresie własnej promocji, dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia.
Przedszkole uczestniczy w uroczystościach i imprezach organizowanych w środowisku. Poprzez częste kontakty z otoczeniem społecznym, staramy się aktywizować i uwrażliwiać swoich wychowanków na potrzeby innych.
Organizacja procesu dydaktycznego zapewnia szanse rozwoju dla każdego dziecka, umożliwia pełną realizację zadań przedszkola oraz zmierza do osiągnięcia celów i założeń programowych.
Przedszkole realizuje własny program adaptacyjny, programy profilaktyczne, uwzględnia potrzeby wychowawcze dzieci, uniwersalne wartości, wychowanie zdrowotne, edukację ekologiczną, postawę szacunku dla innych i dla samego siebie.
Przedszkole rozpoznaje potrzeby dzieci w zakresie opieki, zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy dzieciom, które jej potrzebują, podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.
Kultura i klimat przedszkola sprzyjają wysokiej jakości kształcenia i wychowania.
Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym oraz uznaniem wśród rodziców.

Skip to content