Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

działającej przy Przedszkolu nr 71 w Warszawie 

Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców
i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci  przez
rodzinę i przedszkole w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej postawie uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicji i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 2.  Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Rozdział II

Cele   działalności Rady Rodziców

§ 2

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola o charakterze wewnętrznym mająca na celu:
 • Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu i środowisku.
 • Prezentowanie wobec nauczycieli, władz samorządowych i oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 • Współdziałanie z dyrektorem przedszkola  i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców dzieci z organizacją nauczania, programem wychowania i     opieki oraz wynikającymi z nich zadaniami dla przedszkola i rodziców.
 • Upowszechnianie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami społecznymi i oświatowymi wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

Rozdział III

Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania.

§ 3

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców każdego roku szkolnego przeprowadza się wybory  do Rady Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci, przynajmniej po  jednym przedstawicielu rodziców każdej grupy.

       2.  Przedstawiciele Rad Grupowych Rodziców wybierani są większością głosów w wyborach

         tajnych   przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3.   W wyborach przedstawicieli Rad Grupowych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

4 .  Szczegółowe terminy zebrań wyborczych poszczególnych grup  ustala dyrektor przedszkola

      z  początkiem roku szkolnego.

 1. Dokonuje się uzupełniających wyborów w tych radach, których skład został zdekompletowany.

6   Zebrania Rady Rodziców odbywają się wg potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku .

 7.   Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

 8.  W skład Rady Rodziców  nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady

     Rodziców w roku poprzednim.

§ 4

1.Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem roku szkolnego przez właściwe grupowe lub ogólne zebranie rodziców.

§ 5

1. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium ( zarząd) wybrane na pierwszym posiedzeniu plenarnym.

2.  Skład Prezydium Rady Rodziców:

 •       Przewodniczący
 •      Zastępca Przewodniczącego
 •       Sekretarz
 •        2 osobowa Komisja Rewizyjna 

§ 6

1.Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje wg potrzeb i własnego uznania. W ramach wspomnianych wyżej komisji mogą działać wszyscy rodzice dzieci oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola.

§ 7

1.Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

§ 8

 1. Rada Rodziców wyraża swoje zdanie w formie uchwał. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
 3. Wszystkie zebrania rady rodziców i jej organów są protokołowane. Za protokoły Rady Rodziców i ich prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.
 4. Protokoły i uchwały zachowują kolejną numerację w danym roku szkolnym

i podpisywane są przez przewodniczącego Rady Rodziców.

 1. Dokumentacja Rady Rodziców – protokoły, uchwały   przechowywana jest  w przedszkolu.

Rozdział V

Organizacja, zasady działania Rady Rodziców i jej poszczególnych ogniw.

§ 9

1.Zadaniem przewodniczącego prezydium Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:

 •        złożenie w pierwszych dniach września nowego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców pełnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i rzeczowego rady za ubiegły rok szkolny wraz z projektem planu finansowego na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z planu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia przez prezydium
 •       współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączenie ich do realizacji planu pracy
 •        zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców
 •        kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą Rady Rodziców
 •       przekazanie opinii i postulatów wobec dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej
 •       reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz

§ 10

1.Zadaniem sekretarza Rady Rodziców jest zapewnienie właściwej organizacji pracy,  a w szczególności:

 •   opracowanie harmonogramu pracy i zebrań oraz kierowanie jego realizacją.
 • organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium.
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania

  2. Zadaniem  Komisji Rewizyjnej  jest czuwanie nad zgodnością działalności finansowej Rady   Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 •       kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

§ 11

1.Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami,  a w szczególności:

 •         koordynowanie działalności Rad Grupowych Rodziców,
 •        decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
 •        odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora przedszkola, w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
 •    składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców,

§ 12

1.Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

        3. Rada Rodziców:

 • może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 • może wyrazić opinię o nauczycielu, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego

4. 2 Przedstawicieli Rady Rodziców uczestniczy w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

§ 13

1.Członkowie Rady Rodziców pełnią funkcje społecznie.

Rozdział VI.

Zasady działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców.

§ 14

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze  na koncie bankowym Rady Rodziców z przeznaczeniem na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących źródeł:
  • z dobrowolnych składek rodziców,
  • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji.
  • z własnej działalności
  • z innych źródeł
 2. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Planu wydatków Rady Rodziców na rok szkolny…”, zatwierdzonego  każdorazowo przez zebranie plenarne Rady Rodziców.
 4.        W planie   przychody i wydatki powinny być zbilansowane.
 5.         Wydatkowanie środków Rady Rodziców może być w części zależne od życzeń czy wskazania celów, przez osoby, organizacje lub instytucje wpłacające środki pieniężne na rzecz rady rodziców. W takim przypadku prezydium rady nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.
 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych przedszkola, w tym szczególnie na udzielenie placówce pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad dziećmi,  z przeznaczeniem na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, wyposażenia przedszkola, opłacanie teatrzyków i koncertów, imprez okolicznościowych, wycieczek, upominków dla dzieci .
 1. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
 2.        Dyrektor,
 3.        Rady Grupowe Rodziców,
 4.         Rada Pedagogiczna
 1. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki  są rozliczane przez Rady Grupowe Rodziców.
 1.  W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 15

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców

przy Przedszkolu nr 71

02-462 Warszawa

Ul .Śląska 50/52

Rozdział VII.

 Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 2. Niniejszy Regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje zmian przygotowuje Prezydium Rady Rodziców i przedstawia do uchwalenia przez wszystkich jej członków .
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 20.09.2021 z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r.

Przewodniczący Rady Rodziców

Skip to content