Realizowane programy

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy:

 • PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ” W KRĘGU ZABAWY” AUTORSTWA JADWIGI PYTLARCZYK
  Program  został zaktualizowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. Zawiera  cele, treści edukacyjne podzielone na trzy poziomy oraz treści rozszerzone, metodykę pracy z programem, w tym obserwacje i badanie gotowości szkolnej, materiały pomocnicze (m.in. wzór arkusza obserwacji i analizy dojrzałości szkolnej, instrukcję projektu, plan pracy nauczyciela).  Program łączy metodykę  z nowatorstwem, metody i formy pracy preferują badanie, odkrywanie, integrację sensoryczną, nacisk na procesy poznawcze oraz indywidualizację. Zawiera język obcy. Może być realizowany z każdym pakietem edukacyjnym.
————————————————————————————————————————————————–

* PROGRAM ” DZIECIĘCA MATEMATYKA” AUTORKI EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, EWA ZIELIŃSKA

Dziecięca Matematyka

Dokument ten różni się od dotychczasowych programów nauczania dla przedszkoli czy szkół, zawiera bowiem, oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych. Autorki szczegółowo wyjaśniają ideę wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i zasady edukacji matematycznej.

Zamiast tradycyjnego układu „osobnych treści dla każdej grupy rówieśniczej” proponują 14 bloków tematycznych, obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. W każdym bloku treści kształcenia są ułożone w porządku rozwojowym. Obok haseł programowych omówiono także prawidłowości rozwojowe dzieci oraz przykładowe serie ćwiczeń i zabaw.

W uwagach o realizacji programu nauczyciele znajdą wyjaśnienie, jakich reguł pedagogicznych i psychologicznych należy przestrzegać, by edukacja matematyczna była dla dzieci przyjazna. Przewidywane osiągnięcia to ostatnia część programu. Opisano tam umiejętności, które pomogą dzieciom w osiąganiu sukcesów w nauce szkolnej.

——————————————————————————————————————–

 • PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA NR 71 W WARSZAWIE NA LATA 2018-2023

Założenia programowe:

Edukacja kulturalna zawiera w sobie zarówno wiedzę z dziedziny pedagogiki, wychowania, edukacji, jak i kultury. Ma ona za zadanie nie tylko nauczanie w zakresie kompetencji kulturowych, przekazywanie informacji i wywieranie wpływów odnośnie określonych zachowań uznanych za zgodne z kanonem kulturowym, ale przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa w kulturze w postaci, aktywności twórczej poprzez zwiększanie oferty kulturalnej i artystycznej, jak również wprowadzanie
i poszerzanie działań z obszaru edukacji w instytucjach i podmiotach kultury.

Najnowsze rozumienie edukacji kulturalnej podkreśla możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze oraz ich samodzielnego i twórczego działania artystycznego już na poziomie edukacji przedszkolnej.

Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

Sukcesy artystyczne, teatralne, muzyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć swoich dzieci i chęć zaznajomienia dzieci z różnymi dziedzinami działalności twórczej to najważniejsze argumenty wskazujące na konieczność opracowania programu edukacji kulturalnej wspierającego rozwój dziecka.

Program Edukacji Kulturalnej powstał z myślą o potrzebach dzieci w wieku 3-6 lat Przedszkola Nr 71 w Warszawie. Zgadnie z założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma ono do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych
w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego jest, rozwijanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. Program może być modyfikowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Główne cele edukacji kulturalnej:

 • podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci i rozszerzenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy;
 • kształcenie wartości moralnych i społecznych;
 • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci do aktywnego
  uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;
 • podnoszenie jakości nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
 • przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu;
 • idea uczenia się poza przedszkolem;
 • kształcenie interkulturalne i wielokulturalne;
 • uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego
  integrującego społeczność.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u dzieci osobowości i pozytywnych wzorców;
 • wypełnianie dzieciom wolnego czasu wartościowymi formami;
 • wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji;
 • rozbudzanie wrażliwości artystycznej;
 • promocja i rozwój talentów, sukcesy wychowanków;
 • rozwój i realia zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności;
 • wdrażanie dzieci do dbałości i bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 • poznawanie kultury własnego narodu i innych;
 • nawiązywanie kontaktów i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji,
  otwartości;
 • integracja uczestników zajęć, integracja środowiska.

Metody pracy:

 • oglądowe (ilustracje, plansze, filmy, pokaz),
 • słowne (rozmowa, opowiadanie, wiersz, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka),
 • aktywizujące (scenki dramowe, inscenizacje, zabawy twórcze, uroczystości, spotkania

z artystami, wystawy, konkursy, eksperymenty),

 • czynne (zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, rysowanie, tworzenie elementów przestrzennych,warsztaty, wycieczki).

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca zbiorowa,
 • praca w grupie.

Główne zadania programu:

 • organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum, Pałacu Kultury, Łazienek, itp. ;
 • wypracowanie modelu współpracy przedszkola z biblioteką publiczną w zakresie programu edukacji kulturalnej;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 • skoordynowanie kalendarza przedszkolnych konkursów artystycznych z przeglądami
  międzyprzedszkolnymi, dzielnicowymi i warszawskimi;
 • przygotowanie oferty zajęć dodatkowych z zakresu edukacji kulturalnej (zajęcia plastyczne, muzyczne, itp.);
 • udział w uroczystościach przedszkolnych;
 • organizowanie warsztatów plastycznych z rodzicami;
 • udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” z udziałem rodziców;
 • zorganizowanie Przedstawienia z udziałem rodziców „Teatr Tama”;
 • organizowanie wyjść do Domu Kultury – udział w Przedszkoladzie;
 • udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych;
 • współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 94 (starsze grupy);
 • zapoznanie dzieci z kulturą krajów Unii Europejskiej;
 • promowanie przedszkola w zakresie edukacji kulturalnej.

Odbiorcy programu

Odbiorcami Programu Edukacji Kulturalnej w przedszkolu są dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodzice. Program wspomaga rodzinę i przedszkole w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci.

Realizatorzy programu

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu Edukacji Kulturalnej są nauczyciele z poszczególnych grup wiekowych.

Spodziewane efekty realizacji programu:

 • Aktywny udział wychowanków przedszkola w życiu kulturalnym stolicy.
 • Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie
  edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
 • Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna wychowanków przedszkola.
 • Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej.
 • Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie – kreowanie właściwych postaw społecznych, umiejętności podejmowania decyzji, współpraca w grupie;
 • Upowszechnianie informacji o programach edukacji kulturalnej.

Ewaluacja

Program Edukacji Kulturalnej będzie na bieżąco podlegał systemowi monitorowania.

Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez nauczycielki poszczególny grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów dziecięcych (rysunki, karty pracy dostosowane do wieku i możliwości dzieci).

Do przeprowadzenia ewaluacji posłuży również:

– udział dzieci w konkursach z edukacji kulturalnej,

– osiągnięcia wychowanków,

– zapis w dokumentacji przedszkola (dzienniki zajęć, karty wycieczek).

Podmioty współpracujące:

 • Biblioteka Publiczna Nr 22,
 • Szkoła Podstawowa Nr 94,
 • Instytucje Użyteczności Publicznej w najbliższej okolicy,
 • Muzeum Etnograficzne
 • Dom Kultury Włochy,
 • Artystyczny Dom Animacji „Ada” – filia Domu Kultury Włochy
 • Okęcka Sala Widowiskowa – Dom Kultury,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy,
 • Urząd Dzielnicy,
 • Współpraca z animatorami kultury – teatrzyki, koncerty, warsztaty teatralne
 • Współpraca z rodzicami.
 •  Dzienny Dom Pomocy -Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy

ZESTAW PROGRAMÓW OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

Program własny -Mały Polak-wielki patriota- aut. Małgorzata Powałek
Program własny -Potrafię twórczo myśleć- aut. Małgorzata Powałek
Program własny -Zaczarowane słowa- aut. Małgorzata Powałek
Program własny -Podróż do niezwykłej krainy- aut. Małgorzata Powałek
Program własny – Kuchcikowanie, zabawa w gotowanie – aut. Bernarda Ochocka
Program własny – Czary mary-zabawa z fizyką, chemią i biologią- aut. Bernarda Ochocka
Program własny – W świecie emocji i wartości- aut. Izabela Wodzińska, Liliana Kondratiuk

Skip to content