Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 71

Przedszkole nr 71 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.p71.waw.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. możliwość zmiany tła
 4. wyróżnianie odnośników
 5. możliwość zmiany na czytelną czcionkę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Babiak, dbabiak@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228637451 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek przedszkola znajduje się w rejonie ” Starych Włoch”, pomiędzy ulicami Popularną, Dziupli, Mikołajską i Śląską.

Do przedszkola można dojechać autobusami  127, 178,191,208,129

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie bocznej budynku od strony ulicy Śląskiej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone. Teren przedszkola jest ogrodzony i wyposażony w jedną furtkę z elektrozamkiem i dwie bramy wjazdowe zabezpieczone kłódką. Wejście i parter budynku przedszkola jest częściowo dostępny dla osób na wózku ( podjazd, drzwi otwierane ręcznie). Wnętrze budynku jest dwu kondygnacyjne, z  podziemiem i poddaszem użytkowym, nie dostępne dla osób na wózku ze względu na ciąg komunikacyjny klatką schodową i brakiem wind osobowych, nie posiada wydzielonych stref kontroli.

Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W okolicy przedszkola nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

—————————————————————————-

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

https://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-dostepnosci.pdf

Skip to content