Próbna ewakuacja

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z § 17  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109           poz. 719) informujemy,  że w dniu 25.09.2020 w godz. 11:00-11:45 w obiekcie Przedszkole Nr 71 zlokalizowanym przy   ul. Śląskiej 50/52 zostanie przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19.

Ewakuacja przeprowadzona będzie etapami z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sygnał alarmu będzie przekazany:

  • za pomocą gwizdka – 2 sygnały 15 sekundowe z 3 sekundową przerwą,
  • głosem bezpośrednio na korytarzu przedszkolnym, tak aby był słyszalny na wszystkich piętrach:

„Ogłaszam alarm dla przedszkola. Przystępujemy do ewakuacji”.

Prosimy rodziców o rozmowy z dziećmi na temat ewakuacji, tak aby dzieci nie bały się sygnałów dźwiękowych podczas ogłaszania alarmu. W przedszkolu przeprowadzone będą pogadanki na w/w temat.